Category Management – Okad kundnytta inom dagligvarubranschen (Sweden)

Price: Complementary

    [button size=”medium” color=”black” link=”/order-now-free-publications/”]Order Now[/button]

This Category Management – Swedish report which is written in Swedish was authored by The Partnering Group – Nordic working with leading retailers and manufacturers in North America and Sweden and was sponsored by FMI – Food Marketing Institute.
Category Management
Ökad kundnytta inom dagligvarubranschen
Background
Category Management, kategoristyrning, har under ett antal år varit en av de hetaste branschfrågorna i USA. För allt fler amerikanska dagligvaruföretag, såväl inom handeln som i leverantörsledet representerar Category Management en ny syn på sättet att göra affärer. För många utgör konceptet i dag en etablerad arbetsform.
Även i Europa, och Sverige, har intresset för Category Management tagit sig alltmer tydliga uttryck. Under ledning av ECR Europe genomförs ett arbete för att anpassa Category Management till europeiska förhållanden. Vi står inför en utveckling där allt fler dagligvaruaktörer kommer att ta steget från intresse till konkret handling.
Med det här kompendiet vill vi ge alla intresserade en översiktlig beskrivning av konceptet Category Management, något som hittills saknats på svenska. Materialet bygger huvudsakligen på den amerikanska skriften “Category Management Report” som tagits fram i samarbete mellan Category Management Subcommittee (en projektgrupp underställd ECR Best Practices Operating Committee i USA) och The Partnering Group, Inc.
Det är vår övertygelse att Category Management innebär en konstruktiv utveckling av våra nuvarande arbetsformner för att möta den allt snabbare förändringen av dagligvarubranschens villkor och förutsättningar. I Sverige liksom i resten av västvärlden står vi inför stora utmaningar:
– Konsumtionen stagnerar – lite tillspetsat har vi under 1900-talet gått från en situation med brist på varor till ett tillstånd avbrist på kunder.
– Alla grundläggande behov är tillfredsställda. Vi har ett överutbudav varor och tjänster, fabriker och butiksyta.
– Konsumenten blir iner krävande och otrogen. Varumärkeslojaliteten är på glid.
– Konkurrenterna blir vassare, vi är inte längre skyddade av nationsgränser eller andra barriärer, allt fler slåss om en krympande kaka.

Syfte
Syftet med kompendiet är att utgöra en introduktion i ämnet, att skapa en översiktlig bild av och förståelse för vad Category Management är. Kompendiet skall därmed förhoppningsvis kunna vara en vägledning for ett strategiskt beslut att utveckla och tillämpa konceptet inom det egna företaget.
I grunden handlar Category Management om sunt affärstänkande av klassiskt snitt men med nya tillämpningar och infallsvinklar:
– Att se kunden ur ett helhetsperspektiv – att förstå kundens värderingar och prioriteringar och hur dom förändras.
– Att skapa konkurrenskraft och lönsamhet genom att producer och leverera det som kunden uppfattar som värde.
– Att värdeskapandet sker effektivast när handel och leverantörer samverkar i en strukturerad process driven av all den kunskap och fakta som modernm informationsteknik har gett oss tillgång till.
– Att samverkan för att åstadkomma effektiviseringar sker med bibehållen, eller ökad, affärsmässighet och konkurrens på marknaden.
Vi har medvetet valt att koncentrera och korta ner materialet I förlagan. Att i detalj beskriva hur Category Management implementeras i ett foretag, en process som sträcker sig över flera år, ligger långt utanför möjligheterna i en kortfattad skrift. The Partnering Group, Inc har en modell för genomförande, utarbetad under flera års praktiskt arbete. En anpassning av det amerikanska arbetssättet, “Best Practice”, till europeiska förhållanden pågår i form av de tidigare namnda arbetet under ECR Europe’s ledning.